DETAILS

Title: Heidi

Authors:

Jahanna Spyri

Year: 2005

Month: January

Location: Kolkata

Publisher: Dev Shahitya Kutir

Dimensions: 14 cm X 22 cm